MY PAGE

Privacy statement

Privacy statement

[Chính sách xử lý và xử lý thông tin cá nhân của Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ JK]
Phòng khám Phẫu thuật Thẩm mỹ JK (sau đây gọi là "công ty") đã áp dụng các hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của các đối tượng thông tin theo Điều 30 của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và để xử lý kịp thời và suôn sẻ các khiếu nại liên quan Được thành lập và xuất bản.
Điều 1 (Mục đích xử lý thông tin cá nhân) Công ty xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sau.
Thông tin cá nhân đang được xử lý sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sau đây và nếu mục đích sử dụng bị thay đổi, các biện pháp cần thiết như có được sự đồng ý riêng theo Điều 18 của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân sẽ được thực hiện.

[Dành cho thành viên trang web]
1. Đăng ký và quản lý thành viên website
Xác nhận ý định tham gia thành viên, nhận dạng / xác thực theo việc cung cấp dịch vụ thành viên, duy trì và quản lý tư cách thành viên, nhận dạng theo việc triển khai hệ thống nhận dạng giới hạn, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ bất hợp pháp, sự đồng ý của người đại diện hợp pháp khi xử lý thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi Thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích xác nhận, các thông báo và thông báo khác nhau, và xử lý khiếu nại.
2. Cung cấp các dịch vụ tư vấn
Thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn y tế cho khách hàng bằng cách sử dụng các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản, Kakao Talk và e-mail.
3. Cung cấp dịch vụ thông tin
Thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ thông tin như cung cấp tin tức, thông báo và khảo sát.

[Trong trường hợp thăm khám để điều trị]
1. Cung cấp dịch vụ tư vấn
Việc thu thập được thực hiện thông qua một biểu mẫu bằng văn bản và thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng.
2. Cung cấp các dịch vụ y tế
3. Cung cấp dịch vụ thanh toán


Điều 2 (Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân)
① Công ty xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân trong thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật hoặc trong thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân theo thỏa thuận khi thu thập thông tin cá nhân từ chủ thể thông tin.
② Mỗi giai đoạn xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân như sau.

1. Ngay cả khi mục đích thu thập hoặc cung cấp đã đạt được, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết phải bảo quản theo các quy định của Đạo luật Thương mại, v.v.

[Thông tin thành viên trang web]
O Khi tư cách thành viên bị thu hồi hoặc bị khai trừ khỏi tư cách thành viên. Tuy nhiên, ngay cả khi mục đích thu thập hoặc cung cấp đã đạt được, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết phải bảo quản theo các quy định của Đạo luật Thương mại, v.v.
O Hồ sơ xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp của người tiêu dùng: 3 năm (Đạo luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
O Hồ sơ về thu thập / xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm (Đạo luật về sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng)
O Hồ sơ các chuyến thăm: 3 tháng (Đạo luật Bảo vệ Bí mật Thông tin Liên lạc)

[Thông tin ứng dụng tư vấn trang web]
O Cho đến khi đạt được mục đích tham vấn. Tuy nhiên, ngay cả khi mục đích thu thập hoặc cung cấp đã đạt được, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết phải bảo quản theo các quy định của Đạo luật Thương mại, v.v.
O Hồ sơ xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp của người tiêu dùng: 3 năm (Đạo luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
O Hồ sơ về thu thập / xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm (Đạo luật về sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng)
O Hồ sơ các chuyến thăm: 3 tháng (Đạo luật Bảo vệ Bí mật Thông tin Liên lạc)
O Hồ sơ xác minh danh tính: 6 tháng (Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin, v.v.)

[Thông tin y tế]
○ Lưu giữ theo các tiêu chuẩn lưu trữ hồ sơ y tế được quy định trong Đạo luật y tế (Điều 15 của Quy định thực thi của Đạo luật y tế (Bảo quản hồ sơ liên quan đến điều trị y tế)

2. Trong các trường hợp sau, thông tin sẽ bị hủy ngay lập tức.
1) Khi ngày truy cập cuối cùng vào trang web đã qua hơn một năm
2) Trong trường hợp người đăng ký được xác nhận không phải là người
3) Khi một thành viên có danh tính đã được xác minh theo Điều 5 đưa ra yêu cầu trực tiếp


Điều 3 (Cung cấp và Chia sẻ Thông tin Cá nhân)
Công ty sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài phạm vi được thông báo trong 『Mục đích Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân』 trong mọi trường hợp, ngoại trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan, hoặc đối với những người khác hoặc các công ty hoặc tổ chức khác thì không cung cấp.

Tuy nhiên, ngoại lệ được thực hiện trong các trường hợp sau.
○ Nộp hồ sơ y tế cho Dịch vụ Xem xét và Đánh giá Bảo hiểm Y tế để yêu cầu các quyền lợi chăm sóc y tế theo Luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia
○ Khi người dùng đồng ý tiết lộ trước
○ Khi có yêu cầu của Cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật hoặc theo thủ tục, phương pháp quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra.
○ Trong trường hợp cần thiết cho việc chuẩn bị thống kê và nghiên cứu học thuật và xử lý và cung cấp một cá nhân cụ thể ở dạng khó nhận biếtĐiều 4 (Ủy thác xử lý thông tin cá nhân)
① Để quá trình xử lý thông tin cá nhân diễn ra suôn sẻ, công ty ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân như sau.
1. Hoạt động hệ thống phần mềm nhóm phần mềm
- Người nhận hàng (ủy thác): Sungmin Networks Co., Ltd.
- Chi tiết công việc được giao: xử lý thông tin cá nhân
- Các mục thông tin cá nhân cung cấp: họ tên, CMND, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, email, và các thông tin khác đã đăng ký khi đăng ký trên website
- Thời hạn lưu giữ và sử dụng của bên nhận: Cho đến khi kết thúc hợp đồng ký gửi

② Theo Điều 25 của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân tại thời điểm ký kết hợp đồng ủy thác, công ty nghiêm cấm xử lý thông tin cá nhân ngoài mục đích thực hiện nhiệm vụ được giao phó, các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và hành chính, hạn chế ủy thác lại, quản lý và quản lý người nhận hàng. Các trách nhiệm như giám sát và bồi thường được quy định trong các tài liệu như hợp đồng và người được ủy thác quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn.
③ Nếu nội dung của công việc ký gửi hoặc ủy thác được thay đổi, chúng tôi sẽ tiết lộ thông qua chính sách xử lý thông tin cá nhân này mà không bị chậm trễ.
Điều 5 (Quyền và Nghĩa vụ của Đối tượng Thông tin và Phương pháp Thực hiện)
① Chủ thể cung cấp thông tin có thể thực hiện các quyền liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân sau đây đối với công ty bất kỳ lúc nào.
1. Yêu cầu đọc thông tin cá nhân
2. Yêu cầu sửa chữa trong trường hợp có sai sót, v.v.
3. Yêu cầu xóa
4. Yêu cầu ngừng xử lý
② Đối với việc thực hiện các quyền theo Đoạn 1, để bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi không cung cấp các thủ tục xem, sửa và xóa thông tin cá nhân của khách hàng bằng các phương thức ứng dụng khác như điện thoại, thư, fax, v.v. so với chuyến thăm của khách hàng. Nếu bạn yêu cầu xem, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn bằng cách xuất trình thẻ nhận dạng như thẻ đăng ký cư trú, hộ chiếu hoặc bằng lái xe cho biết danh tính của bạn.
③ Khi chủ thể thông tin yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, nếu nhận thấy việc sửa hoặc xóa là cần thiết, chẳng hạn như khi phát hiện có sai sót về thông tin cá nhân, việc sửa hoặc xóa sẽ được thực hiện ngay lập tức. Công ty có thể yêu cầu bằng chứng cần thiết để xác nhận thực tế của việc sửa chữa hoặc xóa.
④ Việc thực hiện các quyền theo Đoạn 1 có thể được thực hiện thông qua một người đại diện như đại diện hợp pháp của chủ thể thông tin hoặc một người đã được ủy quyền. Trong trường hợp này, bạn phải gửi giấy ủy quyền theo Mẫu 11 của Quy định thực thi của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.
⑤ Chủ thể thông tin không được xâm phạm thông tin cá nhân và quyền riêng tư của chính chủ thể thông tin hoặc những người khác được xử lý bởi công ty vi phạm các luật liên quan như Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân.
⑥ Nếu có lý do chính đáng để từ chối xem, sửa, xóa toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân, khách hàng sẽ được thông báo và giải thích lý do.
⑦ Người đại diện hợp pháp của trẻ em dưới 14 tuổi có thể yêu cầu xem, chỉnh sửa, xóa hoặc tạm dừng việc xử lý thông tin cá nhân của trẻ và phải gửi mối quan hệ của họ với trẻ và giấy tờ tùy thân.

Điều 6 (Các Mục Thông tin Cá nhân được Thu thập, Phương pháp Thu thập và Mục đích Sử dụng)
■ Các mục và phương pháp thu thập thông tin cá nhân
Khi thu thập thông tin cá nhân, công ty thông báo trước về phạm vi và mục đích thu thập khi đăng ký trở thành thành viên hoặc trong Điều khoản sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan. Các mục thu thập thông tin cá nhân như sau.

[Các mặt hàng thu thập được khi đăng ký làm thành viên của website]
○ Các mục trong bộ sưu tập: tên, ID, mật khẩu, ngày sinh, giới tính, số điện thoại di động, email
○ Phương thức thu thập thông tin cá nhân: website, tư vấn thời gian thực, tư vấn Kakao Talk, tư vấn chi phí, tư vấn qua điện thoại, tư vấn nhanh

Các thông tin sau có thể được tự động tạo và thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ.
- Hồ sơ sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, cookie, thông tin IP truy cập

[Vật phẩm thu thập được trong quá trình điều trị]
○ Các mục bắt buộc: số đăng ký khách hàng, tên (bằng tiếng Hàn), ngày sinh, địa chỉ, E-mail, tình trạng hôn nhân, lộ trình thăm khám, số điện thoại di động
○ Thông tin sức khỏe: thông tin sức khỏe cá nhân được nhân viên y tế cho là cần thiết để cung cấp các dịch vụ y tế, chẳng hạn như tiền sử bệnh và gia đình

[Các khoản thu được khi nhận chi phí khám chữa bệnh]
○ Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng: Thông tin phê duyệt thanh toán bằng thẻ như tên công ty thẻ và số thẻ
* Trong trường hợp thu thập thông tin cá nhân ngắn hạn cho các mục đích cụ thể khác, sẽ được thông báo và thu thập riêng.

[Phương pháp thu thập thông tin cá nhân]
○ Thu thập thông qua trang web, văn bản, fax, điện thoại, bảng tư vấn, e-mail, v.v.

■ Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích sau. Mọi thông tin do người dùng cung cấp sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích cần thiết cho các mục đích sau và sẽ được sự đồng ý trước khi mục đích sử dụng được thay đổi.

[Thông tin thành viên trang web]
O Thông tin bắt buộc: Dịch vụ thành viên được cung cấp qua trang web
O Thông tin tùy chọn: Cung cấp tin tức và thông báo qua tin nhắn văn bản, SNS và e-mail, thông tin về thông tin bệnh tật, khảo sát và đảm bảo một đường dẫn liên lạc thông suốt để xử lý khiếu nại, v.v.

[Thông tin ứng dụng tư vấn trang web]
O Thông tin bắt buộc: Cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn khách hàng bằng điện thoại, tin nhắn và Kakao Talk
O Thông tin tùy chọn: Cung cấp tin tức và thông báo qua tin nhắn văn bản, SNS và e-mail, thông tin về thông tin bệnh tật, khảo sát và đảm bảo một đường dẫn liên lạc thông suốt để xử lý khiếu nại, v.v.

[Thông tin y tế]
○ Các thủ tục xác định để điều trị / kiểm tra / yêu cầu bảo lưu và điều trị
○ Dịch vụ chẩn đoán và điều trị
○ Các dịch vụ hành chính như yêu cầu, nhận và hoàn trả chi phí y tế
○ Gửi hóa đơn, bản sao kê và giấy chứng nhận y tế, đồng thời gửi thuốc / sản phẩm và kết quả
○ Bảo mật các kênh liên lạc để giúp xử lý các khiếu nại / khiếu kiện, v.v.
○ Các phản ứng và biện pháp pháp lý và hành chính để quản lý chất lượng và vận hành bệnh viện
○ Dữ liệu phân tích tối thiểu cần thiết cho giáo dục và nghiên cứu
○ Thông tin y tế, thông tin học tập, hướng dẫn thông tin bệnh viện

Điều 7 (Thủ tục và Phương pháp Hủy bỏ Thông tin Cá nhân)
Về nguyên tắc, sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, công ty hủy bỏ thông tin đó ngay lập tức. Quy trình và phương pháp tiêu hủy như sau.

[Quy trình tiêu hủy]
Thông tin do người dùng nhập để đăng ký thành viên,… sẽ bị hủy ngay lập tức bằng phương pháp hủy sau khi đạt được mục đích.

[Phương pháp hủy]
Thông tin cá nhân được ghi lại và lưu trữ dưới dạng tệp điện tử sẽ bị hủy bằng các phương pháp như Định dạng mức độ thấp để không thể sao chép hồ sơ, và thông tin cá nhân được ghi và lưu trữ trong tài liệu giấy sẽ bị hủy bằng cách nghiền nát hoặc đốt bằng máy hủy tài liệu.

[Rút lại sự đồng ý / Cách hủy bỏ tư cách thành viên]
Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào khi đăng ký làm thành viên. Để hủy tư cách thành viên, hãy nhấp vào 『Rút tiền thành viên』 trên Trang của tôi của trang web bệnh viện và thực hiện quy trình xác minh danh tính, sau đó rút khỏi tư cách thành viên hoặc liên hệ với trung tâm tư vấn của bệnh viện bằng văn bản, qua điện thoại, tin nhắn văn bản, messenger hoặc fax. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như hủy thông tin cá nhân của bạn mà không
 
Điều 8 (Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân)
Chúng tôi thực hiện các biện pháp sau đây để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.
1. Các biện pháp hành chính: lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ, đào tạo nhân viên thường xuyên, v.v.
2. Các biện pháp kỹ thuật: quản lý quyền truy cập hệ thống xử lý thông tin cá nhân, v.v., cài đặt hệ thống kiểm soát truy cập, mã hóa thông tin nhận dạng duy nhất, v.v., cài đặt các chương trình bảo mật.
3. Biện pháp vật lý: Kiểm soát việc ra vào các phòng máy tính, phòng lưu trữ dữ liệu, v.v.Điều 9 (Các vấn đề liên quan đến việc lắp đặt / vận hành thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động và việc từ chối nó)
Chúng tôi vận hành 'cookie' lưu trữ và truy xuất thông tin sử dụng theo thời gian để cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh riêng. Cookie là một lượng nhỏ thông tin được gửi đến trình duyệt của bạn bởi máy chủ được sử dụng để vận hành trang web của chúng tôi và cũng được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:
○ Phân tích tần suất truy cập và thời gian truy cập của thành viên và không phải thành viên, xác định thị hiếu và lĩnh vực quan tâm của người dùng, sử dụng chúng làm thước đo để tổ chức lại dịch vụ.
○ Nó được sử dụng làm dữ liệu để cung cấp thông tin khác biệt theo sở thích cá nhân bằng cách xác định số lần bạn đã đến thăm các sự kiện khác nhau do công ty chúng tôi tổ chức.
○ Bạn có tùy chọn cài đặt cookie. Do đó, bạn có thể chấp nhận tất cả cookie bằng cách đặt các tùy chọn trong trình duyệt web của mình, kiểm tra mỗi khi cookie được lưu hoặc từ chối lưu tất cả cookie. Nếu một thành viên từ chối cài đặt cookie, sẽ có khó khăn trong việc cung cấp một số dịch vụ.
○ Cài đặt, vận hành và từ chối cookie: Bạn có thể từ chối lưu cookie bằng cách đặt các tùy chọn trong menu Công cụ> Tùy chọn Internet> Thông tin cá nhân ở đầu trình duyệt web.

Điều 10 (Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân)
Như một biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi có một thiết bị bảo mật tại chỗ. Tất cả thông tin do người dùng cung cấp đều được bảo vệ / quản lý an toàn bởi các thiết bị bảo mật như tường lửa. Ngoài ra, như một biện pháp hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để truy cập và quản lý thông tin cá nhân của người dùng, đồng thời tiến hành giáo dục bảo mật liên tục bằng cách giới hạn số người xử lý thông tin cá nhân của người dùng ở mức tối thiểu. Chúng tôi cũng chỉ định người dùng hệ thống xử lý thông tin cá nhân cấp cho họ mật khẩu người dùng và cập nhật chúng thường xuyên.
[Người quản lý thông tin cá nhân]
Quản lý: Park Jun-guk
Cơ quan và chức vụ: Trưởng nhóm quản lý
Liên hệ: 02-777-7797
Email: parkjk@jk-corp.co.kr
   Người xử lý: Oh Heung-cheol
Cơ quan và chức vụ: Trưởng nhóm quản lý
Email: webmaster@jkplastic.com


Điều 11 (Biện pháp khắc phục vi phạm quyền)
Đối tượng cung cấp thông tin có thể hỏi về việc giảm thiệt hại và tư vấn về việc xâm phạm thông tin cá nhân cho các tổ chức sau đây.
<Các tổ chức sau đây là các tổ chức riêng biệt với công ty, vì vậy nếu bạn không hài lòng với kết quả xử lý khiếu nại thông tin cá nhân và giải quyết thiệt hại của chính công ty hoặc nếu bạn cần trợ giúp chi tiết hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi>
▶ Trung tâm Báo cáo Vi phạm Thông tin Cá nhân (do Cơ quan An ninh & Internet Hàn Quốc điều hành)
- Trách nhiệm: Báo cáo vi phạm thông tin cá nhân, xin tư vấn
- Trang chủ: privacy.kisa.or.kr
- Điện thoại: (không có mã vùng) 118
- Địa chỉ: (58324) 9, Jinheung-gil, Naju-si, Jeollanam-do (301-2 Bitgaram-dong), tầng 3, Trung tâm Báo cáo Vi phạm Thông tin Cá nhân
▶ Ủy ban hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân
- Trách nhiệm: Đơn hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân, hòa giải tranh chấp tập thể (giải quyết dân sự)
- Trang web: www.kopico.go.kr
- ĐT: (không có mã vùng) 1833-6972
- Địa chỉ: Tầng 4 của Khu phức hợp Chính phủ Seoul, 209 Sejong-daero, Jongno-gu, Seoul (03171)
▶ Đội Điều tra Tội phạm Mạng của Văn phòng Công tố Tối cao: 02-3480-3573 (www.spo.go.kr)
▶ Cục An ninh mạng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia: 182 (http://cyberbureau.police.go.kr)
▶ Ủy ban chứng nhận nhãn hiệu bảo vệ thông tin: 02-550-9531 ~ 2 (www.eprivacy.or.kr)

Điều 12 (Lắp đặt và vận hành thiết bị xử lý thông tin hình ảnh)
① Trung tâm này lắp đặt và vận hành các thiết bị xử lý thông tin hình ảnh như sau.
1. Cơ sở và mục đích lắp đặt thiết bị xử lý thông tin hình ảnh: An toàn và phòng chống cháy nổ của cơ sở chúng tôi
2. Số lượng lắp đặt, vị trí lắp đặt, trường bắn: các cơ sở chính như bên trong và bên ngoài tòa nhà, bãi đậu xe, phòng tư vấn, phòng chờ, v.v.
3. Người chịu trách nhiệm quản lý, bộ phận phụ trách và người có quyền truy cập thông tin video: Đội ngũ quản lý, Giám đốc quản lý tòa nhà JK
4. Thời gian ghi thông tin video, thời gian lưu trữ, vị trí lưu trữ, phương pháp xử lý
- Thời gian chụp: 24 giờ chụp
- Thời gian lưu trữ: 7 ngày kể từ khi chụp
- Vị trí lưu trữ và phương pháp xử lý: Lưu trữ và xử lý tại phòng điều khiển thiết bị xử lý thông tin video của đội quản lý
5. Làm thế nào và ở đâu để kiểm tra thông tin video: Yêu cầu với người quản lý (nhóm quản lý)
6. Các biện pháp đối với yêu cầu của chủ thể thông tin để xem thông tin hình ảnh, v.v.: Đọc và xác minh sự tồn tại của thông tin hình ảnh cá nhân
Đơn đăng ký phải được thực hiện với biểu mẫu yêu cầu và chỉ được phép truy cập khi chủ thể dữ liệu được chụp ảnh hoặc rõ ràng là cần thiết cho cuộc sống, cơ thể và lợi ích tài sản của chủ thể dữ liệu.
7. Các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý để bảo vệ thông tin video: thiết lập kế hoạch quản lý nội bộ, kiểm soát truy cập và hạn chế quyền truy cập, áp dụng công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin video an toàn, lưu trữ hồ sơ xử lý và các biện pháp ngăn ngừa giả mạo và làm sai lệch, cung cấp các phương tiện lưu trữ, và lắp đặt khóa, v.v.


Điều 13 (Thay đổi đối với Chính sách xử lý thông tin cá nhân) ① Chính sách xử lý thông tin cá nhân này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.